Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: Gwen Melis, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 69166218;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gwen Melis en Opdrachtgever tot stand komt;
 • Opdrachttarief: het tarief dat Gwen Melis aan Opdrachtgever in rekening brengt, per opdracht en/of per uur, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast;
 • Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Gwen Melis aan Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan;
 • Partijen: Gwen Melis en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Behoudens voor zover van de Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, maken deze Algemene Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle handelingen, aanbiedingen en rechtshandelingen tussen Gwen Melis en Opdrachtgever.
  • De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gwen Melis uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  • Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
  • Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming van Opdrachten

 • De door Gwen Melis uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Gwen Melis is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  • De in de Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging door Gwen Melis retour is ontvangen.
 • De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Gwen Melis verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Gwen Melis behoudt zich het recht een aspirant opdrachtgever om moverende redenen te weigeren.
  • Alle diensten die door Gwen Melis worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van – en aanvullingen – op enige bepaling in een Overeenkomst zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Gwen Melis en Opdrachtgever zijn overeengekomen door daartoe bevoegde vertegenwoordigers.

Artikel 5. Informatieplicht, medewerking en inspanningsverplichting

 • Opdrachtgever verstrekt aan Gwen Melis alle informatie die nodig is voor het vervullen van de opdracht. Op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie voert Gwen Melis de activiteiten naar beste kunnen uit en verbindt zij zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden.
  • Gwen Melis zal zich tot het uiterste inspannen om een optimale bijdrage te leveren aan de door Opdrachtgever gewenste resultaten. Gwen Melis kan echter geen enkele garantie geven dat de door Opdrachtgever beoogde resultaten worden bereikt en heeft ten aanzien van de opdracht en de activiteiten uitsluitend een inspanningsverplichting.
  • Gwen Melis schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever indien de activiteiten van Gwen Melis onverhoopt en ondanks haar inspanningen naar beste kunnen niet tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leiden.
  • De mate van ontwikkeling die de medewerker zal doorlopen is afhankelijk van zijn/haar eigen bereidheid tot voldoende inspanning en medewerking.
  • Opdrachtgever draagt, indien noodzakelijk, op zijn locatie kosteloos zorg voor geschikte werk/vergaderruimte en in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Duur en (tussentijdse) annulering van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Gwen Melis en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  • De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur.
  • Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht dient het resterende offertebedrag te worden vergoed.
  • Gwen Melis behoudt zich het recht voor de coaching, begeleiding- en/of arbeidsbemiddelingactiviteiten uit hoofde van de opdracht te beperken of deze geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen indien:
 • Door Opdrachtgever of de medewerker aan Gwen Melis onjuiste informatie is verstrekt;
  • De medewerker bij herhaling adviezen niet opvolgt en/of onvoldoende motivatie of inzet toont en/ of zonder geldige reden afwezig is of afspraken verzuimt na te komen;
  • De medewerker niet in staat is om mee te werken aan de overeengekomen begeleiding- en/of arbeidsbemiddelingactiviteiten.

Artikel 7. Tarieven

 • De tarieven van Gwen Melis worden aan het begin van iedere Overeenkomst vastgesteld en zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders is aangegeven. Het tarief is immer exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
  • Het tarief van Gwen Melis is niet afhankelijk gesteld van de resultaten van de coaching, begeleiding- en/of arbeidsbemiddelingactiviteiten.

Artikel 8. Betaling

 • Gwen Melis brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming van Opdrachtnemer. Alle facturen van Opdrachtnemer dienen te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  • Indien tijdige betaling achterwege blijft kan Gwen Melis de uitvoering van de opdracht opschorten.
  • Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
  • Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Gwen Melis zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele Opdrachtnemer mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gwen Melis voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door aanwijsbaar foutief optreden van Gwen Melis, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur voor de desbetreffende opdracht, dan wel beperkt tot het door de verzekeraar van Gwen Melis uit te keren bedrag.
 • Opdrachtgever vrijwaart Gwen Melis voor vorderingen van derden.
  • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • De in lid 1 en 2 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gwen Melis ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
  • Een tekortkoming in de nakoming van de diensten geldt niet als toerekenbaar (en komt derhalve niet voor risico van Opdrachtnemer) in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: verzuim of tekortkoming van Opdrachtgever of andere adviseurs van de medewerker of Opdrachtgever of veranderingen in de (persoonlijke) omstandigheden, onvoorziene omstandigheden zoals brand, extreme weerssituaties, stroomstoringen, en meer.
  • Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Gwen Melis is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
  1. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Gwen Melis niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in geval Gwen Melis voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  1. Tenzij daartoe door Gwen Melis voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Gwen Melis, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 11. Algemene bepalingen

 1. Mocht in de toekomst tussen Opdrachtgever en Gwen Melis verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de Overeenkomst en/of mochten zich situaties voordoen die in de Overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen de Opdrachtgever en Gwen Melis de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
  1. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog nakoming door de andere partij te eisen.
  1. Het zich neerleggen door een der partijen bij een toerekenbare tekortkoming door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichtingen of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten.
  1. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde

aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gwen Melis waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gwen Melis waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gwen Melis gevestigd is.