Privacyverklaring Gwen Melis

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Ik streef ernaar om dit zo zorgvuldig en veilig mogelijk te doen. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, heb ik deze Privacyverklaring opgesteld. Ik heb mijn best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te stellen. Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over mijn gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Ik wil u meegeven dat mijn dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook mijn Privacyverklaring. Ik raad u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in de Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Gwen Melis
06-57565929
info@gwenmelis.nl

Het gebruik van persoonsgegevens

Ik verkrijg persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via email, telefoon, app, persoonlijk contact of het formulier via deze website. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via mijn opdrachtgevers/derden in het kader van mijn dienstverlening zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of arbodienst. Mijn dienstverlening richt zich op advisering en begeleiding in het kader van re- integratie, outplacement, (loopbaan-)coaching en intuïtieve coaching/begeleiding.

Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Curriculum Vitae
 • Gegevens over uw belastbaarheid (zoals een inzetbaarheidsprofiel of functionele mogelijkhedenlijst)
 • Arbeidsdeskundige rapportage
 • Trajectinformatie: gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit assessments, testen en coachingsgesprekken en verwerkt in voortgangsverslagen
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie, probleemanalyse, deskundigenoordeel, WIA-beoordeling
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Doeleinden waarvoor ik deze persoonsgegevens verwerk:

 • Het onderhouden van contact gedurende de samenwerking;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning en beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van individuele begeleiding op maat (coaching, loopbaanadvies, re-integratie, outplacement);
 • De re-integratie of begeleiding van cliënten in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Offertes en facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Ik verwerk persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

In het kader van onze dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwe werkgever of de arbodienst. Ook kan ik voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn systemen en testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Gwen Melis aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden die in deze privacyverklaring genoemd zijn. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Praktijk Gwen Melis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Gwen Melis passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Gwen Melis
06-57565929
info@gwenmelis.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Gwen Melis, laat dit dan vooral aan mij weten.
Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.